Khai trương Nền tảng chia sẻ, tích hợp dùng chung cấp tỉnh – LGSP và Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Hải Dương

Khai trương Nền tảng chia sẻ, tích hợp dùng chung cấp tỉnh – LGSP và Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Hải Dương

Chiều ngày 01/10, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương đã tổ chức Lễ Công Bố – Khai trương “Nền tảng chia sẻ, tích hợp dùng chung cấp tỉnh – LGSP và Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Hải Dương”. Trong đó, SAVIS là đơn vị trực tiếp triển khai, xây dựng và đưa Nền tảng LGSP tỉnh Hải Dương vào khai thác chính thức.

Lễ Công bố – Khai trương “Nền tảng chia sẻ, tích hợp dùng chung cấp tỉnh – LGSP và Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Hải Dương” có sự tham gia của đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương; đồng chí Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương cùng các đồng chí lãnh đạo Bộ, Ban, Ngành và đại diện các cơ quan tỉnh Hải Dương.

SAVIS LGSP 2.0

Việc chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và công tác hiện đại hóa hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin – truyền thông, trọng tâm là ứng dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước, xây dựng chính quyền điện tử, chính phủ số, tạo đà phát triển nền kinh tế số được Bộ Chính trị, Chính phủ đặc biệt nhấn mạnh trong các Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/03/2019 của Chính Phủ về Một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 – 2020, định hướng đến 2025 và Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về Một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. 

https://savis.vn/savis-lgsp-2-0-gianh-top-10-sao-khue-2020/

Thực hiện chủ trương của Trung ương, UBND tỉnh Hải Dương đã ban hành Quyết định số 1843/QĐ-UBND ngày 11/6/2018 về phê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Hải Dương, giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp cùng các đơn vị có liên quan thực hiện nhiệm vụ xây dựng Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh theo từng giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 2018 – 2019, tỉnh Hải Dương tập trung nâng cấp Cổng thông tin điện tử tỉnh, xây dựng Nền tảng chia sẻ, tích hợp dùng chung cấp tỉnh và Cổng dịch vụ công trực tuyến.

Nền tảng chia sẻ, tích hợp dùng chung cấp tỉnh – SAVIS LGSP 2.0 do đội ngũ SAVIS trực tiếp xây dựng, phát triển. Đây là hệ thống nền tảng lõi trong Khung Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Hải Dương, tuân thủ theo Thông tư số 23 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành ngày 28/12/2018Văn bản số 1178 ngày 21/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành về Khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam phiên bản 1.0. SAVIS LGSP 2.0 đi vào hoạt động sẽ tạo tính kết nối, chia sẻ dữ liệu dùng chung giữa các Sở, Ban, Ngành, UBND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Hải Dương, tạo sự đồng bộ và thống nhất trong việc tổ chức, liên thông tác nghiệp nghiệp vụ giữa các đơn vị.

LGSP 2.0 SAVIS

Sau 2 tháng triển khai, hiện tại, SAVIS LGSP 2.0 đã kết nối thành công với Nền tảng kết nối, liên thông các hệ thống thông tin quốc gia (NGSP) của Bộ Thông tin và Truyền thông, bao gồm các các danh mục dùng chung như: danh mục địa giới hành chính, danh mục dân tộc, danh mục chức danh… nhằm tạo sự thống nhất, đồng bộ và liên tục trong việc chia sẻ thông tin giữa các hệ thống thông tin của tỉnh Hải Dương với các hệ thống thông tin quốc gia và các hệ thống thông tin chuyên ngành khác. Hệ thống cũng đã bước đầu tích hợp Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh với Hệ thống thông tin Quốc gia về Đăng ký kinh doanh của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Đến nay, công dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã có thể tra cứu và theo dõi tiến độ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính lĩnh vực đăng ký kinh doanh trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh. Trong thời gian tới, SAVIS sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh Hải Dương để hỗ trợ, kết nối, tích hợp các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác của tỉnh Hải Dương.

Hy vọng rằng với những kinh nghiệm chuyên môn và thế mạnh về công nghệ, nền tảng SAVIS LGSP 2.0 cũng như hệ giải pháp Chuyển đổi số trong lĩnh vực dịch vụ công sẽ góp phần đẩy nhanh quá trình xây dựng Chính quyền điện tử, Chính quyền số, tập dụng tối đa thời cơ, cơ hội từ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư để từng bước hiện đại nền kinh tế, hướng đến xây dựng nền kinh tế số.

goinvoice

trustca

Share this post


Contact Me on Zalo