Cách mạng Công nghệ lần thứ 4 – Chính phủ tiên phong dẫn bước, Doanh nghiệp Công nghệ sẵn sàng

Bộ Chính trị ra Nghị quyết về Cách mạng Công nghệ lần thứ 4 - Chính phủ tiên phong dẫn bước, Doanh nghiệp Công nghệ sẵn sàng

Cách mạng Công nghệ lần thứ 4 – Chính phủ tiên phong dẫn bước, Doanh nghiệp Công nghệ sẵn sàng

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng vừa ký ban hành Nghị quyết số 52-NQ/TW về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Nội dung mang nhiều điểm đột phá, thể hiện quyết tâm của Chính phủ, nhằm đổi mới đất nước, tiến tới việc trở thành một trong những trung tâm sản xuất và dịch vụ thông minh, trung tâm khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo thuộc nhóm dẫn đầu khu vực Châu Á; có năng suất lao động cao, có đủ năng lực làm chủ và áp dụng công nghệ hiện đại trong tất cả các lĩnh vực kinh tế – xã hội, môi trường và quốc phòng, an ninh.

Quan điểm chỉ đạo của Bộ Chính trị

Bộ Chính trị đưa ra quan điểm: Chủ động, tích cực tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư là yêu cầu tất yếu khách quan; là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đặc biệt quan trọng, vừa cấp bách vừa lâu dài của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, gắn chặt với quá trình hội nhập quốc tế sâu rộng. Đồng thời, Bộ cũng nhấn mạnh: Cuộc Cách mạng công nghiệp lần này mang lại cả cơ hội và thách thức. Phải nắm bắt kịp thời, tận dụng hiệu quả các cơ hội, thông qua nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng mạnh mẽ các thành tựu tiên tiến của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư cho các lĩnh vực của đời sống kinh tế – xã hội. Chủ động phòng ngừa, ứng phó để hạn chế các tác động tiêu cực, bảo đảm quốc phòng, an ninh, an toàn, công bằng xã hội và tính bền vững của quá trình phát triển đất nước. Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư yêu cầu phải đổi mới tư duy về quản lý kinh tế, quản lý xã hội, xây dựng, hoàn thiện thể chế cho phù hợp. Tránh mọi biểu hiện bàng quan, thiếu tự tin, thụ động, nhưng không chủ quan, nóng vội, duy ý chí. Phát huy tối đa các nguồn lực, bảo đảm đủ nguồn lực cho việc chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, xác định nguồn lực bên trong là quyết định, chiến lược, cơ bản lâu dài; nguồn lực bên ngoài là quan trọng, đột phá.

Chủ trương, chính sách của Bộ Chính trị đối với Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư

Trước hết phải đổi mới tư duy, thống nhất nhận thức, tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, phát huy sự tham gia của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội. Đồng thời, hoàn thiện thể chế tạo thuận lợi cho chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và quá trình chuyển đổi số quốc gia.

Để có nền tảng phát triển, cần cơ sở hạ tầng thiết yếu. Bộ chủ trương xây dựng và triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 30-NQ/TW, ngày 25/7/2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược an ninh mạng quốc gia. Tiến hành nâng cấp hạ tầng các ngành, lĩnh vực quan trọng, thiết yếu đồng bộ, hiện đại đáp ứng yêu cầu áp dụng công nghệ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, trước hết là hạ tầng năng lượng và giao thông.

Bộ Chính trị ra Nghị quyết về Cách mạng Công nghệ lần thứ 4 - Chính phủ tiên phong dẫn bước, Doanh nghiệp Công nghệ sẵn sàng

Trong Nghị quyết, Bộ Chính trị cũng nêu lên những chính sách phát triển và nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo quốc gia, lấy con người làm chủ đạo. Từ ban hành hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc gia làm nền tảng cho tới tạo lập đồng bộ và kịp thời khung pháp lý và hệ thống các chính sách để triển khai và phát triển các công nghệ mới. Xây dựng và triển khai các chương trình hỗ trợ các doanh nghiệp nghiên cứu và ứng dụng công nghệ, thực hiện chuyển đổi số, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế. Bộ triển khai rà soát tổng thể, thực hiện đổi mới nội dung và chương trình giáo dục, đào tạo theo hướng phát triển năng lực, tư duy và nhạy bén với môi trường công nghệ. Đi kèm với đổi mới cách dạy – học trên cơ sở áp dụng công nghệ số; lấy đánh giá của doanh nghiệp làm thước đo chất lượng đào tạo của các trường đại học công nghệ thông tin. Khuyến khích các mô hình giáo dục, đào tạo mới dựa trên các nền tảng số. Xây dựng cơ chế khuyến khích và ưu đãi đối với các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp công nghệ tham gia trực tiếp vào quá trình giáo dục và đào tạo, tạo ra sản phẩm phục vụ cho nền kinh tế số. Xây dựng một số trung tâm giáo dục, đào tạo xuất sắc về công nghệ theo hình thức hợp tác công – tư.

Nghị quyết đặc biệt chú trọng chính sách phát triển các ngành và công nghệ ưu tiên như: Công nghiệp công nghệ thông tin, điện tử – viễn thông; an toàn, an ninh mạng; công nghiệp chế tạo thông minh; tài chính – ngân hàng; thương mại điện tử; nông nghiệp số; du lịch số; công nghiệp văn hoá số; y tế; giáo dục và đào tạo. Dùng công nghệ làm cánh cửa kết nối với thế giới đặc biệt là các nước có trình độ khoa học công nghệ tiên tiến, đang đi đầu trong cuộc Cách mạng công nghiệp. Chủ động tham gia mạng lưới đổi mới sáng tạo toàn cầu, tạo điều kiện và thu hút đầu tư từ nước ngoài theo hình thức liên doanh và tăng cường liên kết, chuyển giao công nghệ giữa doanh nghiệp trong nước với các doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài; bảo đảm môi trường kinh doanh bình đẳng trong nước.

Các cơ quan Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội phải là tiên phong thực hiện chuyển đổi số mạnh mẽ: Xây dựng cơ sở dữ liệu số của Chính phủ và các cấp chính quyền, tạo điều kiện để mọi công dân có thể cập nhật thông tin cần thiết về hoạt động của bộ máy nhà nước. Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thu thập, quản lý dữ liệu và giao dịch trên nền tảng Internet. Chuẩn hoá và tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước các cấp. Phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, cơ chế phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong thực hiện chuyển đổi số. Hoàn thiện các quy trình, thủ tục hành chính phù hợp với hoạt động của chính quyền số, cắt giảm tối đa giao dịch trực tiếp.

Xem toàn văn Nghị quyết Tại đây

Xem thêm:

Thị trường Chứng thư số TLS toàn cầu – Những phân tích chủ đạo cho khách hàng doanh nghiệp

SAVIS chính thức trở thành Nhà cung cấp Dịch vụ Ký số từ xa Remote Signing Đầu tiên tại Việt Nam

Hàm băm an toàn SHA-2 – Cuộc cách mạng đối với bảo mật web

Share this post


Contact Me on Zalo